Արագություն, քարշակում, մարդկանց և բեռների փոխադրում


1) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին` բնակավայրերից դուրս:


  2) Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավելի քան`


   3) Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:


   Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

    4) Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


     5) Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է՝


      6) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:


      Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

       7) Միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս թույլատրվում է՝


        8) Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով՝ բնակավայրերից դուրս:


         9) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մերձքաղաքային, միջմարզային եւ միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:


          10) Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագությունը:


           11) Քարշակման ժամանակ վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում, «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է՝


            12) Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի՝


             13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում՝


              14) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում:


               15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:


                16) Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝


                 17) Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:


                 Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:

                  18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


                   19) Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում՝


                    20) Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:


                     21) Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:


                      22) Բնակավայրերից դուրս մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի՝


                       23) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:


                        24) Քարշարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:


                         25) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:


                          26) Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի՝


                           27) Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է՝


                            28) Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:


                             29) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:


                              30) Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`


                               31) Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց՝


                                32) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:


                                 33) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին:


                                  34) Թույլատրվու՞մ է արդյոք երթևեկության ժամանակ մարդկանց գտնվելը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց փոխադրելու համար:


                                   35) Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում՝


                                    36) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


                                     37) Ավտոբուսի քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝


                                      38) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


                                       39) Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե`


                                        40) Ավտոբուսով երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրելիս սրահում պետք է գտնվի առնվազն`


                                         41) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներին` բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:


                                          42) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսներին բնակավայրերից դուրս երթևեկել 70 կմ/ժ արագությամբ:


                                           43) Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան`


                                            44) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս`


                                             45) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջը» նշաններով կահավորված տարածքներում:


                                              46) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


                                               47) Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան`


                                                48) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող ավտոբուսում:


                                                 49) Այս նշանի առկայության դեպքում ի՞նչ առավելագույն արագությամբ երթևեկելու իրավունք ունեն միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդները:


                                                 Այս նշանի առկայության դեպքում ի՞նչ առավելագույն արագությամբ երթևեկելու իրավունք ունեն միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդները:

                                                  50) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


                                                  Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

                                                   51) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


                                                   Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

                                                    52) Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:


                                                    Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:

                                                     53) Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան`


                                                     Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան`

                                                      54) Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`


                                                      Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`

                                                       55) Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ իրավիճակում:


                                                       Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ իրավիճակում:

                                                        56) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


                                                         57) Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն`


                                                          58) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:


                                                           59) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:


                                                           Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսի երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:

                                                            60) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:


                                                             61) Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:


                                                              62) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:


                                                              Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում: