Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ, վազանց


1) Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


  2) Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի՝


   3) Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի՝


    4) Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`


     5) Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան՝ կանգառ կատարելուց առաջ:


      6) Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:


       7) Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է՝


        8) Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը՝


         9) Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:


         Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:

          10) Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`


           11) Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:


            12) Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է՝


             13) Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


             Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

              14) Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է՝


               15) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


               Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

                16) Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


                Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

                 17) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


                 Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

                  18) Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


                  Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

                   19) Տալի՞ս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:


                    20) Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի՝


                     21) Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե՝


                      22) Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:


                       23) Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց` հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:


                        24) Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:


                        Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:

                         25) Վազանցն արգելվում է՝


                          26) Վազանցն արգելվում է՝


                           27) Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:


                           Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

                            28) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:


                            Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:

                             29) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:


                             Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:

                              30) Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:


                              Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:

                               31) Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է՝


                                32) Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`


                                 33) Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:


                                  34) Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:


                                   35) Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն՝


                                    36) Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի՝


                                     37) Հետին հակամառախուղային լապտերիկները կարող են օգտագործվել՝


                                      38) Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:


                                       39) Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել՝


                                        40) Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:


                                        Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

                                         41) Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:


                                          42) Որտե՞ղ է թույլատրվում հատել երկաթուղային գծերը:


                                           43) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:


                                            44) Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղայհն գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:


                                             45) Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:


                                              46) Թույլատրվու՞մ է արդյոք հետիոտներին տեղաշարժվել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:


                                               47) Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել՝


                                                48) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


                                                 49) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


                                                  50) Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:


                                                   51) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


                                                    52) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`


                                                     53) Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում`


                                                      54) Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է`


                                                       55) Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ, ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնու՞մ է հատվողին հավասարազոր:


                                                        56) Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:


                                                        Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:

                                                         57) Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն՝


                                                          58) Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:


                                                           59) Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով՝


                                                            60) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:


                                                            Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:

                                                             61) Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


                                                              62) Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող ազդանշան պետք է տա՝


                                                               63) Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է ավտոբուսի վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:


                                                                64) Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`


                                                                 65) Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝


                                                                  66) Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել`


                                                                   67) Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված լինի՝


                                                                    68) Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի հատուկ առանձնացված գոտիով, հիմնական հոսքին հանդիպակաց երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


                                                                     69) Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:


                                                                     Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:

                                                                      70) Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


                                                                      Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

                                                                       71) Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը` բնակելի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:


                                                                        72) Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի`


                                                                         73) Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել «Շտապ օգնության» ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:


                                                                         Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել «Շտապ օգնության» ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:

                                                                          74) Վազանցն արգելվում է`


                                                                           75) Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:


                                                                           Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

                                                                            76) Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է`


                                                                             77) Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:


                                                                             Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

                                                                              78) Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:


                                                                              Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

                                                                               79) Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:


                                                                               Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

                                                                                80) Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:


                                                                                Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:

                                                                                 81) Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի`


                                                                                  82) Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:


                                                                                  Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:

                                                                                   83) Թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:


                                                                                   Թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:

                                                                                    84) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:


                                                                                    Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:

                                                                                     85) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:


                                                                                     Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:

                                                                                      86) Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:


                                                                                      Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:

                                                                                       87) Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:


                                                                                       Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

                                                                                        88) Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:


                                                                                        Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

                                                                                         89) Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:


                                                                                         Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:

                                                                                          90) Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:


                                                                                          Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել: