Դաս 11


1) Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ր գոտուց կկատարեք տվյալ մանևրը:


2) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հեծանիվ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հետիոտն է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը՝


Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը՝

8) Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝


Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝

9) Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝

10) Կարմիր ավտոմոբիլը՝


Կարմիր ավտոմոբիլը՝

11) Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


12) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:

13) Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:


Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

14) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:


Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:

15) Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:


16) Բնակավայրերից դուրս մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի՝


17) Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է՝


18) Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`


19) Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:


20) Գլխի վնասվածքի դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ