Դաս 22


1) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

2) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:

8) Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:


Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:

9) Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

10) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

11) Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:


Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:

12) Թույլատրվու՞մ է թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին առաջ անցնել ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:


Թույլատրվու՞մ է թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին առաջ անցնել ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:

13) Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունն արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝


14) Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել «A» գծանշումով գոտիով:


Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել «A» գծանշումով գոտիով:

15) Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան`


16) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս`


17) Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`


18) Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝


19) Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել`


20) Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ