Դաս 3


1) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:

2) Երկկողմ երթևեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու առկայության դեպքում (բացառությամբ երթևեկության դարձափոխային կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է երկու ուղղություններով երթևեկության համար, ձախ եզրային գոտի մուտք գործելը


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հարկադրված կանգառ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ անբավարար տեսանելիություն է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:


Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:

8) Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:


Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:

9) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

10) Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:


Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

11) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:

12) Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:


Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:

13) Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:


Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:

14) Ի՞նչ են նախազգուշացնում երթեւեկելի մասի վրա գծանշված սլաքները:


Ի՞նչ են նախազգուշացնում երթեւեկելի մասի վրա գծանշված սլաքները:

15) Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է՝


16) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:


Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

17) Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է՝


18) Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը՝


19) Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:


Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:

20) Ի՞նչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս:


Նախորդ
|
Հաջորդ