Դաս 35


1) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:

2) Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը:


Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ անբավարար տեսանելիություն է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:


Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:

8) Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:

9) Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

10) Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

11) Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


12) Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք ունեն`


Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք ունեն`

13) Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝


Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝

14) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված «A» տառով գծանշված գոտին:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված «A» տառով գծանշված գոտին:

15) Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`


16) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

17) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:

18) Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել «Շտապ օգնության» ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:


Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել «Շտապ օգնության» ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:

19) Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:


Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:

20) Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ