Դաս 36


1) Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:


Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:

2) Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումը իրականացվում է՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`


Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`

8) Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:


Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:

9) Կարմիր ավտոմոբիլը՝


Կարմիր ավտոմոբիլը՝

10) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

11) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:

12) Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:


Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:

13) Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:


Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:

14) Որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանելը բնակավայրերից դուրս:


15) Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:


16) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

17) Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:


18) Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`


19) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`


20) Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ