Դաս 4


1) Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:


Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

2) Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը՝


Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը՝

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Այս ճանապարհային նշանը՝


Այս ճանապարհային նշանը՝

8) Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

9) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

10) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը՝


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը՝

12) Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է՝


Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է՝

13) Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:


Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:

14) Որտե՞ղ է գծվում կանգառը եւ կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:


Որտե՞ղ է գծվում կանգառը եւ կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:

15) Միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս թույլատրվում է՝


16) Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով՝ բնակավայրերից դուրս:


17) Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`


18) Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:


19) Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է՝


20) Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն էհոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով:


Նախորդ
|
Հաջորդ